Denný režim

Denný režim

Montessori materská škola štvorlístok

3r. - 6r. (príp. 7r.)


Deťom v priebehu dňa vytvárame priestor na prácu s Montessori materiálom, dbáme na časový horizont a vnútorné potreby detí. Deti s materiálom pracujú za stolom alebo na zemi (na koberčekoch). Sprievodca detí sprevádza denným režimom, ponúka im aktivity, robí im prezentácie a v prípade potreby ich usmerňuje a dohliada na prácu, o ktorej si robí poznámky. Montessori materiál v priebehu roka niekoľko krát obmieňame a stále dopĺňame. Montessori materiál delíme do jednotlivých oblasti praktického života (presýpanie, lyžicovanie, prelievanie, naberanie, krájanie, umývanie, obliekanie, upratovanie, atď., …), zmyslová výchova, jazyková výchova, hudobná výchova, matematika, príroda a kultúra.

Deti sa rešpektujúcim prístupom učia starať o seba samé, nadväzovať vzťahy so svojimi rovesníkmi ako aj s dospelými a okolitým svetom. Rozvíjajú si pohybovú kultúru rôznymi hrami a aktivitami. Pri výučbe využívajú kvalitné Montessori pomôcky. Deti pracujú predovšetkým na rozvoji jemnej motoriky (správny uchop rukou), rozvoji zmyslových skúsenosti (zrakový, hmatový, sluchový, čuchový a chuťový zmysel) a rozvoji hrubej motoriky (správna koordinácia pohybu).

Deti si v pripravenom Montessori prostredí budujú svoje vlastné ja. Pracujú na budovaní svojich vlastných vnútorných potrieb, postavení v spoločnosti. Učia sa orientovať vo svojom vnútornom svete, v okolitom svete bez rodičov. Individuálnou prácou sa snažia dopracovať k maximálnej sústredenosti = polarizácia pozornosti. 

Denná komunikácia prebieha v dvoch jazykoch slovenský a anglický jazyk (poobedný čas) 


 
Denný režim

07:00 - 08:30 
 • schádzanie detí (príchod detí)
 • práca s Montessori materiálom 
 • socializácia v prostredí materskej školy
 • príprava pracovného prostredia
 • pobyt vonku

07:30 - 09:00
 • socializácia v prostredí materskej školy
 • pobyt vonku

09:00 - 12:00 
 • hlavný pracovný blok v Montessori prostredí 
 • pobyt vonku 
 • aktivity (pohybové, relaxačné, čítanie s porozumením, polytechnické zručnosti)

12:00 - 12:30
 • osobná hygiena
 • spoločný obed
 • príprava na odpočinok 

12:30 - 14:30
 • odpočinok, kľudový režim
 • práca v Montessori prostredí
 • čítanie kníh, básničiek, riekaniek

14:30 - 15:00
 • postupné zobúdzanie sa, prezliekanie
 • osobná hygiena
 • olovrant

15:00 - 15:20
 • poobedné aktivity

15:20 - 17:00
 • voľná hra
 • spoločenské aktivity, hry
 • pobyt vonku 
 • postupný odchod detí domov 

Deti od 5r. / 6.r (predškoláci, ktorí plánujú nástup do ZŠ) – individuálna predškolská príprava

V súlade s edukačným programom "štvorlístok" sa deti aktívne a individuálne zameriavajú na predškolskú prípravu v slovenskom jazyku. Deti predškolského veku (od 5r.) sa na základe dohovoru s rodičmi individuálne pripravujú na bezproblémové zvládnutie prestupu z materskej školy do základnej školy.


 

 
 
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.