Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I.  Základné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov
Všetky údaje, ktoré počas našej spolupráce od vás získavame, sú spracované v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Ak ste našimi zákazníkmi, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (zákon o ochrane osobných údajov).
Kto je správca? 
Správcom osobných údajov Detské centrum štvorlístok s. r. o. so sídlom na Domové role 61, 821 05 Bratislava, zastúpené jeho riaditeľkou Ing. Zuzana Filačová (t.č.: 00421 903 154 156) a riaditeľom Radoslav Filač (t.č.: 00421 902 832 430). Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí so spracovaním budú pomáhať.
Čo sú osobné údaje
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 00421 903 154 156 alebo mailom na info@detske-centrum.sk
 

II. Zdroje, kategórie a rozsah spracovávaných osobných údajov

Spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
Spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, alebo údaje, ktoré sme získali na základe plnenia Vašej objednávky a to pre plnenie týchto účelov:
poskytovanie služieb, plnenie zmluvy– vaše osobné údaje a údaje o vašom dieťati potrebujem k plneniu zmluvy
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
vedenie účtovníctva – ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov
marketing- zasielanie newsletterov – vaše osobné údaje - zasielame vám novinky, ktoré nás čakajú z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu trvania zmluvy. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaily
pracovanie komplexnej diagnostickej správy - využívame na to anamnestické údaje vášho dieťaťa
fotografické údaje – napríklad besedy, živé akcie, aktivity, práce detí, atď. ...
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 

III. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby
 

IV. Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:
budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
plníme podľa čl.13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 

V. Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
 

VI. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.
 

VII. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom majú prístup zamestnanci a spolupracovníci Detského centra štvorlístok s. r. o. deťom v prípade, že sa ich týkajú. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:
Reklamná agentúra DANMO - webdesing
EKAI s. r. o. – účtovníctvo
Mgr. Zdenko Nováček - advokátska kancelária
Facebook
Google
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.
 

VIII. Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.
Nemáme  v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.
 

IX. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte nás na info@detske-centrum.sk
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.  Môžete nás kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 5 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov podľa čl. 16 a čl. 18 GDPR. 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa , že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania oznámení).
Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl.20 GDPR. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 20 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu vás budeme informovať emailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli čo najskôr prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a oznámení. Emaily s newsletrami, článkami, či správami vám zasielame na základe nášho oprávneného záujmu.

Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I bod 2 týchto podmienok.

Právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR.
 

X. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami ako Detské centrum štvorlístok s. r. o. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.


Tieto zásady nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.
Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom 25. 05. 2018.