Prečo si vybrať našu škôlku

Prečo si vybrať našu škôlku

Škôlka je priestor v ktorom detí rastú, objavujú samých seba, začleňujú sa do spoločnosti a objavujú všetko čo ich zaujíma. 
 

Prostredie Montessori škôlky spolutvoríme s láskou a rešpektom. Berieme do úvahy osobnosnosť každého dieťaťa, jeho temperament a vnímame senzitívne obdobia. Deťom  v priebehu dňa vytvárame dostatočný priestor na prácu s Montessori materiálom, dbáme na časový horizont a vnútorné potreby detí.
Deti pracujú vo vekovo zmiešanej skupine detí. Učia sa jeden od druhého. Volia si pracovný material alebo pomôcku s ohľadom na svoje schoponosti, zručnosti a záujem. Ich práca je spočiatku individuálna, pričom časom sa môže meniť na skupinovú aktivitu. 
  • Deti sa rozvíjajú pomocou svojích zmyslov a praktických činností.
  • Vytvárajú si prirodzený rešpekt voči prostrediu, ľuďom a prírode.
  • Budujú si svoje postavenie v spoločnosti. 
Sprievodca detí sprevádza denným režimom, ponúka im aktivity, robí im prezentácie a v prípade potreby ich usmerňuje a dohliada na prácu, o ktorej si robí poznámky.

Montessori materiál delíme do jednotlivých oblasti praktického života (presýpanie, lyžicovanie, prelievanie, naberanie, krájanie, umývanie, obliekanie, upratovanie, atď., …), zmyslová výchova, jazyková výchova, hudobná výchova, matematika, príroda a kultúra.


Deti sa rešpektujúcim prístupom učia starať o seba samé, nadväzovať vzťahy so svojimi rovesníkmi ako aj s dospelými a okolitým svetom. Rozvíjajú si pohybovú kultúru rôznymi hrami a aktivitami. Pri výučbe využívajú kvalitné Montessori pomôcky. Deti pracujú predovšetkým na rozvoji jemnej motoriky (správny uchop rukou), rozvoji zmyslových skúsenosti (zrakový, hmatový, sluchový, čuchový a chuťový zmysel) a rozvoji hrubej motoriky (správna koordinácia pohybu).

Deti si v pripravenom Montessori prostredí budujú svoje vlastné ja. Pracujú na budovaní svojich vlastných vnútorných potrieb, postavení v spoločnosti. Učia sa orientovať vo svojom vnútornom svete, v okolitom svete bez rodičov. Individuálnou prácou sa snažia dopracovať k maximálnej sústredenosti = polarizácia pozornosti. 

Denná komunikácia prebieha v dvoch jazykoch slovenský a anglický jazyk (poobedný čas) 


Jedno miesto, rôzne vekové kategórie, slobodný pohyb detí, jedinečný Montessori matieriál, vyškolený sprievodci a útulné rodinné prostredie. To všetko u nás nájdete. 

Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.