Zariadenie povinného predprimárneho vzdelávania

Zariadenie povinného predprimárneho vzdelávania

Od šk. r. 2022/2023 je naše detské centrum štvorlístok - škôlka zaradená medzi zariadenia povinného predprimárneho vzdelávania (akreditované zariadenie Ministerstvom školstva vedy a výskumu)


Naši predškoláci  5r. / 6.r (detí s predĺženou školskou dochádzkou) majú u nás zabezpečenú predškolskú prípravu v súlade s programom predprimárneho vzdelávania "štvorlístok".
Deti sa aktívne v priebehu každého dňa zameriavajú na predškolskú prípravu v slovenskom jazyku. 


Detské centrum Štvorlístok ako zariadenie povinného predprimárneho vzdelávania poskytuje výchovu a vzdelávanie v súlade s vypracovaným programom povinného predprimárneho vzdelávania. Program povinného predprimárneho vzdelávania je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie doplnené o prvky Montessori pedagogiky.


Cieľom výchovy a vzdelávania v zariadení povinného predprimárneho vzdelávania - detské centrum štvorlístok
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu
 1. získať vzdelanie podľa tohto zákona,
 2. získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, využívania digitálnych technológií, komunikácie v štátnom jazyku,
 3. získať kompetencie najmä v oblasti prírodných vied, humanitných vied, technických vied, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, pohybu a zdravia, kompetencie k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, umelecké kompetencie, občianskej kompetencie,
 4. naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problému a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,
 5. rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky,
 6. posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
 7. získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám,
 8. pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
 9. naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
 10. naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie, vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
 11. získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosti na ich uplatňovanie.
Cieľom výchovy a vzdelávania v zariadení PPV – detské centrum štvorlístok je rozvoj celej osobnosti dieťaťa, t.j. cielené vytváranie prostredia, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne, spokojné, zdravé a úspešné a môže sa učiť takým tempom ktoré je pre neho efektívne. Dieťa si v detskom centre plnohodnotne rozvíja svoju osobnosť nielen ako individualita ale aj ako člen sociálnej skupiny a to prostredníctvom spoločenských hier a zážitkového vzdelávania. Medzi ďalšie ciele detského centra patrí:
 • sociálnu, emocionálnu a kognitívnu zložku osobnosti rozvíjať formou hier a zážitkovým učením,
 • pripraviť deti na život v spoločnosti, pripraviť ich a uľahčiť im plynulú adaptáciu na vstup do základnej školy,
 • rozvíjať jazykové a vyjadrovacie schopností detí v slovenskom a cudzom jazyku,
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám,
 • podchytiť a individuálne sa venovať talentovaným deťom.
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.