Denný režim

Denný režim

Súkromná materská škôlka a jasle štvorlístok v mestskej časti Ružinov - Prievoz prijímajú deti vo veku od  1 do 6 rokov

V našom štvorlístku máme tri skupinky, ktoré nazývame:

Mravčeky (najmladšia skupinka)

Jasličkári sa dôkladným spôsobom učia starať o seba samé, nadväzovať vzťahy so svojimi rovesníkmi, ako aj s dospelými a okolitým svetom. Učia sa zvládať činnosti každodenného života, ako je obliekanie, jedenie, používanie toalety a nosenie predmetov. Rozvíjajú si pohybovú kultúru rôznymi hrami a aktivitami. Na rozvoj využívajú moderné didaktické hračky a pomôcky.
 

Slniečka (stredná skupinka)

Škôlkari sa dôkladným spôsobom učia starať o seba samé, nadväzovať vzťahy so svojimi rovesníkmi ako aj s dospelými a okolitým svetom. Rozvíjajú si pohybovú kultúru rôznymi hrami a aktivitami. Na rozvoj využívajú moderné didaktické hračky a pomôcky. Slovný prejav a komunikáciu v slovenskom jazyku si každodenne osvojujú prostredníctvom pesničiek a riekaniek.

Pracujú predovšetkým na rozvoji jemnej motoriky (správny uchop rukou), rozvoji zmyslových skúsenosti (zrakový, hmatový, sluchový, čuchový a chuťový zmysel) a rozvoji hrubej motoriky (správna koordinácia pohybu). V súlade s edukačným programom "štvorlístok" sa deti aktívne zameriavajú na predškolskú prípravu v slovenskom jazyku.
 

Žabky (najstaršia skupinka)

Predškoláci (od 5rokov) sa na základe dohovoru s rodičmi, individuálne pripravujú na bezproblémové zvládnutie prestupu z materskej školy do základnej školy. Svoju pohybovú aktivitu si rozvíjajú rôznymi hrami a aktivitami.
 

Denný režim

07:00 - 08:30
 • ranná družina
 • schádzanie detí (príchod deti)
 • hry, hrové činnosti, didaktické aktivity
08:00 - 08:30
 • príprava pitného režimu a desiaty s deťmi
08:30 - 09:00
 • desiata
08:45 - 09:00
 • anglický jazyk (počúvanie/spievanie anglických piesní a básní)
 • hudobná výchova (slovenské pesničky – používanie hudobných nástrojov)
09:00 - 09:05
 • osobná hygiena
09:05 - 09:15
 • rozcvička
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • ranný kruh/elipsa
 

Hlavná pracovná perióda


 

Mravčeky

(najmladšia skupina)

09:15 - 09:45
 • výtvarná výchova (maľovanie, kreslenie, lepenie, strihanie)
 • Montessori aktivity, Montessori dielňa
 • básne, piesne, riekanky, čítanie kníh
 • pohybové a relaxačné cvičenia, telesná výchova, hod loptou
 • anglický jazyk
10:05 - 11:35
 • príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:35 - 12:15
 • osobná hygiena,
 • príprava na obed, obed
12:15 - 14:40
 • príprava na odpočinok
 • odpočinok / kľudový režim

Slniečka

(stredná skupina)

09:15 - 10:05
 • vzdelávacia činnosť, didaktická výučba
 • individuálna práca, skupinová práca
 • edukačné aktivity – výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry
 • Montessori činnosť – Montessori aktivity, Montessori dielňa
10:05 - 11:35
 • príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:35 - 12:15
 • osobná hygiena,
 • príprava na obed, obed
12:15 - 14:40
 • príprava na odpočinok
 • odpočinok / kľudový režim

Žabky

(najstaršia skupina)

09:15 - 10:45
 • vzdelávacia činnosť, didaktická výučba
 • individuálna práca, skupinová práca
 • edukačné aktivity – výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry
 • Montessori činnosť – Montessori aktivity, Montessori dielňa
10:45 - 12:15
 • príprava na pobyt vonku, prechádzka, pobyt vonku
12:15 - 12:55
 • osobná hygiena,
 • príprava na obed, obed
12:55 - 14:40
 • príprava na odpočinok
 • odpočinok / kľudový režim
 • deti od 5r. / 6.r (predškoláci, ktorí plánujú nástup do ZŠ) – individuálna predškolská príprava
 
14:40 - 15:00
 • zobúdzanie sa, prezliekanie sa
15:00 - 15:30
 • olovrant
15:30 - 16:00
 • poobedne aktivity / afternoon activities
16:00 - 17:30
 • poobedná družina
 • pobyt vonku (v záhrade)
 • skupinové hry a hrové činnosti
 • odchod detí domov
 

Pracujeme na rozvoji:

 • zručnosti z oblasti praktického života
 • zmyslových skúsenosti (zrakový, hmatový, sluchový, čuchový a chuťový zmysel - triedenie, porovnávanie, ...)
 • hrubej motoriky (správna koordinácia pohybu)
 • rozvoji jazykových zručnosti
 • matematiky

Počas pobytu v materskej škôlke majú deti príležitosť na sebazdokonaľovanie sa v rôznych oblastiach. Usilujeme sa usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v materskej škôlke a jasliach radostný a zaujímavý. V edukačnom procese sa ako hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa uplatňuje HRA, pričom je deťom zabezpečený dostatočný priestor na realizáciu svojich prianí a predstáv. Deti majú dostatok možnosti na individuálne, skupinové a kolektívne hry, ktoré sa organizujú v rôznych formách. Striedajú sa pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti. Učia sa zachovávať pravidlá skupinového spolužitia.


Súčasťou ponúkaného programu je výučba v anglickom jazyku, hudobno-pohybová výchova, detská joga, športový krúžok (minifit, fitgym, tanec, muzikoterapia, drumben bubnovačka), keramický krúžok, výtvarné aktivity, tvorivé dielne, pečenie, výlety a oslavy narodenín.