Materská škola a jasle Ružinov

Materská škola a jasle Ružinov

V našom štvorlístku máme tri skupinky, ktoré nazývame:

Mravčeky (najmladšia skupinka)
Slniečka (stredná skupinka)
Žabky (najstaršia skupinka)

Ranné preberanie detí zabezpečuje učiteľka za prítomnosti rodiča, alebo zákonného zástupcu, ktorý dieťa do zariadenia priviedol. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. V prípade, že sa zistia náznaky ochorenia, dieťa môže byť prijaté len na základe odporúčania od ošetrujúceho lekára. V prípade, že sa u dieťaťa v priebehu dňa prejavia známky ochorenia, rodič je telefonicky kontaktovaný. Dieťa je dočasu kým prídu rodičia izolované od ostatných detí.

Priestory štvorlístka sú každý deň čistené a dezinfikované germicídným UVC žiaričom, čo prispieva k znižovaniu chorobnosti detí. Okrem iného naša čistička vzduchu, pohlcovač prachu a zvlhčovač vzduchu dodáva hlavne v zimných obdobiach deťom čistý vzduch.

V našom štvorlístku sú vítané deti vo veku od 2 do 6rokov (v prípade odloženej školskej dochádzky do 7rokov). Po individuálnom dohovore prijímame aj detičky mladšie ako dva roky (na adaptačný proces), nie však mladšie ako 22 mesiacov.

Naši malí, veľkí štvorlístkáči majú možnosť tráviť spolu čas každý deň od pondelka do piatka, v čase od 07:00 do 17:30, je už len na nich, ako to využijú. O 08:30 hod začíname rozcvičkou, alebo anglickým kútikom. Neskoršie ranné príchody sú po dohode možné, ale neodporúčajú sa kvôli narušeniu programu. Všetky obmedzenia, ktoré môžete z našej strany pociťovať, sú len a len v prospech Vašich detí.

Naše dvere sú otvorené denne od pondelka do piatka (okrem víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja). Sme otvorení aj počas všetkých školských prázdnin, a v mesiaci júl a august fungujeme ako letná školička.

Organizačné podmienky:
  • Platba sa uskutočňuje vždy do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na základe faktúry na mesiac vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti.
  • Otváracia doba štvorlístka je od 06:30 do 18:30 pre bežný poriadok, ktorý je stanovený úmerne veku dieťaťa.
  • Príchod dieťaťa do štvorlístka je do 08:30 hod., neskorší príchod treba oznámiť prostredníctvom sms správy (návšteva lekára, prípadne iný problém).
  • Pri chorobe dieťaťa sa za neprítomnosť dieťaťa odrátava stravná jednotka odhlásená včas, ktorá bude odpočítaná po ukončení daného mesiaca v mesiaci nasledujúcom vo faktúre zaslanej rodičovi.
  • Stravnú jednotku je možné odhlásiť prostredníctvom sms najneskôr do 07:00 v daný deň.
  • Rodičia sú povinní pri odovzdávaní dieťaťa do štvorlístka oboznámiť pedagogický dozor o jeho zdravotnom stave a informovať nás, či dieťa užíva lieky (v prípade ak ich užíva - ide o zdravie a bezpečnosť detí).
  • Rodičia sú povinní oboznámiť pedagogický dozor o alergiách dieťaťa, rovnako ako aj o podozreniach na alergiu.
  • Dieťa je vydané len rodičom, alebo osobám nimi určenými.
  • Ak dieťa v zariadení chýbalo dlhšie ako 5 dní (zo zdravotných dôvodov), musí rodič, alebo zákonný zástupca predložiť písomné prehlásenie, nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené prenosné ochorenie, ktoré sa dokladá lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.