Štátny príspevok

Štátny príspevok

Dňom 01.01.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 513/2010 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z .z o rodičovskom príspevku a zákon č. 561/2008 Z .z o príspevku na starostlivosť o dieťa. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa (je osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu ďalej len zákonný zástupca) si môže uplatniť nárok na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov dieťaťa.
 

Na umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia je dnes možné získať príspevok od štátu do maximálnej výšky 280,- EUR/mesiac

Viac informácií o štátnom príspevku Vám radi poskytneme osobne.


Štát poskytuje príspevok rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa na úhradu za starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje a zabezpečuje starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov pomocou poskytovateľa (fyzickej alebo právnickej osoby na túto činnosť určenej) na území SR.
  • Príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Rodič alebo zákonný zástupca podá žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa v mieste trvalého bydliska
  • Rodič na úrad dokladá občiansky preukaz a rodný list dieťaťa
  • Zmluvu o poskytovaní starostlivosti o dieťa uzatvorenú s poskytovateľom starostlivosti