Denný režim

Denný režim

Od 01. 05. 2021 Montessori škôlku štvorlístok prevzala Montessori škôlka Vrtuľka

www.dcvrtulka.sk
Deťom v priebehu dňa vytvárame dostatok času aby mali možnosť pracovať s Montessori materiálom („hrať sa“) až kým sa ich vnútorné potreby nenaplnia. Deti môžu pracovať za stolom alebo na zemi. Učiteľ detí sprevádza, ponúka a ukazuje im nové aktivity, a v prípade potreby ich usmerňuje a dohliada na prácu, o ktorej si robí poznámky. Montessori materiál v priebehu roka niekoľko krát obmieňame a stále dopĺňame. Aktivity/pomôcky delíme do jednotlivých oblasti praktického života (presýpanie, lyžicovanie, prelievanie, naberanie, krájanie, umývanie, obliekanie, upratovanie, atď., …), zmyslová výchova, jazyková výchova, hudobná výchova, matematika, príroda a kultúra.

Z hľadiska potrieb detí ich delíme na dve skupinky vo vekovej kategórie


Súkromne jasle Márie Montessori
2r. - 3r.


Jasličkové deti sa na základe individuálneho prístupu učiteľov učia starať o seba samé, nadväzovať vzťahy so svojimi rovesníkmi ako aj s dospelými a okolitým svetom. Učia sa zvládať činnosti každodenného života, ako je obliekanie, jedenie, používanie toalety a nosenie predmetov. Rozvíjajú si pohybovú kultúru rôznymi hrami a aktivitami. Na svoj rozvoj využívajú Montessori pomôcky a edukačný materiál pre vekovú kategóriu staršie batoľa 18m. - 3r.
 

Denný režim

06:30 - 08:00
 • ranná družina
 • schádzanie detí (príchod deti)
 • hry, hrové činnosti, športové aktivity
 • Montessori aktivity
08:00 - 08:15
 • pohybové a relaxačné cvičenia (cvičia tie deti, ktoré sú v škôlke)
08:15 - 10:00
 • osobná hygiena
 • príprava desiaty, desiata
08:15 - 10:00
 • Montessori aktivity
 • 09:15 - ranný kruh (v závislosti od schopnosti detí)
10:00 - 11:30
 • príprava na pobyt vonku
 • pobyt vonku
11:30 - 12:00
 • osobná hygiena
 • príprava na obed, obed
12:00 - 14:30
 • príprava na odpočinok
 • odpočinok / kľudový režim
14:30 - 14:50
 • zobúdzanie sa, prezliekanie sa
14:50 - 15:10
 • olovrant
15:10 - 16:00
 • poobedne aktivity / afternoon activities
16:00 - 18:30
 • poobedná družina
 • pobyt vonku (v záhrade)
 • skupinové hry a hrové činnosti
 • postupný odchod detí domov
 • 17:00 – 17:30 - príprava pracovného prostredia na ďalší deň
 

Súkromná materská škôlka Márie Montessori
3r. - 6r. (prípadne 7r.)


Deti sa rešpektujúcim prístupom učia starať o seba samé, nadväzovať vzťahy so svojimi rovesníkmi ako aj s dospelými a okolitým svetom. Rozvíjajú si pohybovú kultúru rôznymi hrami a aktivitami. Pri výučbe využívajú kvalitné Montessori pomôcky. Slovný prejav a komunikáciu v slovenskom jazyku si každodenne osvojujú prostredníctvom pesničiek a riekaniek. Deti pracujú predovšetkým na rozvoji jemnej motoriky (správny uchop rukou), rozvoji zmyslových skúsenosti (zrakový, hmatový, sluchový, čuchový a chuťový zmysel) a rozvoji hrubej motoriky (správna koordinácia pohybu).
 

Denný režim

06:30 - 08:00
 • ranná družina
 • schádzanie detí (príchod deti)
 • hry, hrové činnosti, športové aktivity
 • Montessori aktivity
08:00 - 08:15
 • pohybové a relaxačné cvičenia (cvičia tie deti, ktoré sú v škôlke)
08:15 - 10:00
 • osobná hygiena
 • príprava desiaty, desiata
08:15 - 10:30
 • Montessori aktivity
 • 09:30 - ranný kruh, elipsa
10:30 - 12:00
 • príprava na pobyt vonku
 • pobyt vonku
12:00 - 12:30
 • osobná hygiena
 • príprava na obed, obed
12:30 - 14:20
 • príprava na odpočinok
 • odpočinok / kľudový režim
13:00 - 14:00
 • deti od 5r. / 6.r (predškoláci, ktorí plánujú nástup do ZŠ) – individuálna predškolská príprava
14:20 - 14:30
 • zobúdzanie sa, prezliekanie sa
14:30 - 15:00
 • olovrant
15:00 - 16:00
 • poobedne aktivity / afternoon activities
 • poobedné krúžky (v prípade záujmu rodičov)
16:00 - 18:30
 • poobedná družina
 • pobyt vonku (v záhrade)
 • skupinové hry a hrové činnosti
 • postupný odchod detí domov
 • 17:00 – 17:30 - príprava pracovného prostredia na ďalší deň

Deti od 5r. / 6.r (predškoláci, ktorí plánujú nástup do ZŠ) – individuálna predškolská príprava
V súlade s edukačným programom "štvorlístok" sa deti aktívne a individuálne zameriavajú na predškolskú prípravu v slovenskom jazyku. Deti predškolského veku (od 5r.) sa na základe dohovoru s rodičmi individuálne pripravujú na bezproblémové zvládnutie prestupu z materskej školy do základnej školy.

 

Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať.